KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

ZIMSKI ROK IZPITNI ROK: od 10. februarja do 12. februarja 2020

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI.
 • februar 2020, začetek ZI – pisni del izpita iz slovenščine

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK: od 8. do11. junija 2020

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI.
 • aprila 2020 – rok za oddajo pisnega poročila o izdelku oz. storitev na ZI
 • junij 2020, začetek ZI – pisni del izpita iz slovenščine
 • junij 2020 –ustni del izpita iz slovenščine
 • in 11. junij – izdelek oziroma storitev in zagovor

JESENSKI IZPITNI ROK: začetek 25. avgusta 2020

 • Prijava 30 dni pred pričetkom ZI.
 • avgust 2020 – rok za oddajo pisnega poročila  o izdelku oz. storitev na ZI
 • avgust 2020 – pisni del izpita iz slovenščine
 • in 27. avgust 2020 – ustni del izpita iz slovenščine in izdelek oz. storitev in zagovor

Pogoji:

Uspešno končan zaključni letnik (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti k prijavi na ZI).

Poravnane vse obveznosti  (do šolske knjižnice, učbeniškega sklada in ostale obveznosti).

Rok za izboljšanje ocen za zaključne letnike: 1. junij 2020

PRIJAVA

 • Izpolnite obrazec 1,39.
 • Prijavo oddajte 30 dni pred pričetkom posameznega izpitnega roka v tajništvu šole.
 • Izjemoma se je možno prijaviti k ZI tudi 3 dni pred pričetkom zaključnega izpita, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat  na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo k ZI in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.
 • Prijaviti se je možno tudi k opravljanju posamezne izpitne enote ZI – torej je možno opravljati vsako  izpitno enoto v drugem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.
 • Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z  oceno odlično, je oproščen opravljanja  te izpitne enote.
 • Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na ZI, zaokroži se na eno decimalko)