V 2. skupini skušamo zajeti potrebe skupine po sobivanju in napredovanju v osebnostnem razvoju. Poudarjamo naše močne, pozitivne osebnostne lastnosti, vrednote in se trudimo napredovati v spretnostih, komunikaciji, šoli in odnosih s soljudmi.

Mladostnike podpiramo v njihovih sposobnostih, da konflikte rešujejo pozitivno, v pridobivanju učnih in delovnih navad in v šolski uspešnosti. Omogočamo jim vsakodnevno možnost samopotrjevanja in razvijanje različnih spretnosti, ki jim bodo pomagale v njihovem težavnem prehodu v odraslost. Želimo vzpostaviti pozitivno naravnanost za doseganje zastavljenih ciljev, podporo mladostnikom v vzpostavljanju dobrih odnosov z nami, učitelji, starši in okoljem.

Pri delu s skupino smo si začrtali nekaj smernic, ki bodo tudi to leto bogatile predvsem popoldanske vzgojne dejavnosti: skrb za osebno urejenost, kuharske delavnice, spolna vzgoja, aerobika, mladinske delavnice, likovna dejavnost, sociogram, učenje komunikacijskih spretnosti in mediacije, joga, mladinske delavnice, zanimive telesne aktivnosti ter socialno učenje …

Želje članov sproti vnašamo v tedenski program in ga v skladu s skupinsko dinamiko tudi spreminjamo.