Znotraj Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora deluje:

 • 5 vzgojnih skupin v Višnji Gori,
 • 1 stanovanjska skupina v Ljubljani,
 • 1 stanovanjska skupina v Brežicah
 • 1 intenzivna  stanovanjska skupina v Nevem mestu
 • 1 poodpustno stanovanje v Novem mestu

Vzgojne skupine:

Tri vzgojne skupine se nahajajo v novih hišah, dve pa še v starih prostorih. Vsaka vzgojna skupina lahko sprejme do 10 mladostnikov/ic. V vzgojnih skupinah so dekleta in fantje nameščeni skupaj.

Stanovanjska skupina:

Stanovanjska skupina je locirana enota v samostojni hiši v Ljubljani. Stanovanjska skupina je namenjena le dekletom.

Splošni cilji vzgojnega dela

Učno področje

 1. razvoj učnih navad
 2. razvoj pozornosti in koncentracije
 3. pridobivanje, širjenje in poglabljanje znanja
 4. opravljanje, izvajanje praktičnih opravil in del
 5. razvoj mišljenja

Motivacijsko področje

 1. razvoj interesov
 2. vpliv na notranjo motivacijo in povečanje zunanje
 3. povečanje storilnostne naravnanosti

Osebnostno področje

1.razvoj ustrezne samopodobe

2.skrb zase (zdravje, varnost, zunanji videz…)

3.razvoj čustvovanja

4.razreševanje osebnostnega konflikta

5.razvijanje samorefleksije

Socialno področje

 1. razvoj ustrezne komunikacije
 2. pridobivanje ustreznih znanj, stališč in vrednot
 3. uvidevanje, osvajanje in upoštevanje moralnih vrednot
 4. učenje ustreznih načinov reševanja problemov 

Funkcionalni smotri, ki jih zasledujemo dnevno:

 • Razvoj navad(prehranjevanja, pitja, spanja, higienske navade, oblačenje, skrb za obleko, urejenost prostorov, obutev, svojo in tujo lastnino, učenje, delovne navade, ravnanje z denarjem, točnost, natančnost)
 • Skrb za varnost(na stopnicah, v jedilnici, v telovadnici, pri uporabi električnih in kuhinjskih strojev, pri uporabi kolesa in drugih športnih pripomočkov itd.)
 • Skrb za zdravje( rednost in sestava obrokov, način uživanja, škodljiva hrana in pijača, navade in količina spanja, gibanje in zdravje, zdravje in pozitivna čustva, preprečevanje bolezni, skrb za svoje počutje, skrb za vid, sluh, hrbtenico, zdravo spolnost …..)

Končni cilj vzgojnega delovanja je samostojnost mladostnikov. Ta cilj vsebuje cel sistem učnih ciljev, kot so:

 • Razpolagati z denarjem,
 • samooskrba pri zadovoljevanju življenjskih potreb,
 • spoznati konfliktne situacije, jih presoditi in jih obvladati,
 • pripraviti se na poznejše življenje,
 • prevzemati skupne odgovornosti in usklajeno delovati v primerih, ki zadevajo celo skupino,
 • demokratično razreševanje konfliktov v skupini,
 • skupno življenje in neposredno sodelovanje z osebami drugega spola,
 • graditev samozaupanja in samozavedanja,
 • reševanje problemov na podlagi pedagoškega svetovanja in intervencij v smislu oblikovanja mehanizmov sprejemljivega socialnega funkcioniranja.

Iz ciljev vzgojnega delovanja izhajajo principi vzgojnega dela, ki so:

-vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih odnosov z mladostniki;

-zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, (prostor, prehrana, higiena…) in zdravstvenih pogojev;

-pomoč pri prilagoditvenih težavah, pri reševanju sporov in v stiskah;

-pomoč pri učenju in zaposlovanju;

-svetovanje, usmerjanje in vodenje;

-varstvo socialne in osebnostne integritete ter zdravja;

-animacija prostega časa in koordiniranje notranjega življenja in življenja v okolju skupine;

-pomoč pri navezovanju stikov in pri negovanju odnosov z družino mladostnika;

-pomoč pri navezovanju stikov v širšem socialnem okolju;

-sodelovanje z vsemi vpletenimi, z namenom, da se pripravi okolje, kamor se bo mladostnik lahko vrnil po odhodu iz vzgojne skupine,

– zagotavljanje hišnega reda.

HIŠNI RED